Hoewel elke auteur automatisch het auteursrecht heeft op zijn geestelijke voortbrengselen is het toch gebruikelijk om hier melding van te maken in uw publicatie. Zie het voorbeeld van een copyright vermelding zoals die is op te nemen op de colofon-pagina (bijv. pagina 2 van de dissertatie):

Copyright © 2004 JPH Leesgraag, Maastricht

 

Eventueel kunt u een alinea toevoegen met de beperkingen die voor uw publikatie gelden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of optioneel: de uitgever).

 

Copyright eerder gepubliceerde artikelen

Komen er in het proefschrift hoofdstukken voor die eerder in een wetenschappelijk tijdschrift hebben gestaan, dan is het niet vanzelfsprekend dat deze artikelen ook in het proefschrift opgenomen kunnen worden. Meestal ondertekent de auteur namelijk een overeenkomst met de uitgever van het tijdschrift waarin het auteursrecht formeel wordt overgedragen op de uitgever van het tijdschrift. Volgens de letter van de wet dient men in die gevallen, wanneer een dergelijk artikel opgenomen wordt in het proefschrift, toestemming voor herpublikatie aan de desbetreffende uitgever te vragen.

TIP

In de praktijk blijken niet veel promovendi deze toestemming aan te vragen. Misschien is het een suggestie om de uitgever een brief "ter kennisname" te sturen, met bijvoorbeeld de zinsnede "Zonder tegenbericht uwerzijds neem ik aan dat ....."

Zie voor meer informatie over het auteursrecht de rubriek Web links.