Wat is nu correct "paranimf" of "paranymf"

Beide schrijfwijzen zijn toegestaan.

Is het nu "prof.dr." of "prof. dr." met of zonder een spatie tussen de titels?

Tussen de afzonderlijke titels behoort een spatie te staan. Enkel bij afkortingen die één begrip vormen vervalt de spatie, zoals bij s.v.p.

Is het nu drs. en mr. met of zonder punt?

Het is drs. en mr. met een punt. De aanname dat drs. en mr. samentrekkingen zouden zijn en geen afkorting en daarom zonder punt zou moet worden geschreven, is niet correct.

Is het nu copromotor of co-promotor?

Volgens het Groene boekje wordt copromotor zonder streepje geschreven, meervoud copromotores.

Academische titulatuur

De academische titulatuur is niet erg uitgebreid, aangezien het aantal academische titels (of graden) beperkt is tot vier.
Professor is geen titel, maar de functieaanduiding en aanspreekvorm die hoort bij het ambt van hoogleraar. De (niet-beschermde) buitenlandse titel Master of Business Administration is gelijkgesteld aan doctorandus (de afkorting MBA staat achter de naam). Het ingenieursdiploma dat is behaald aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs (HTS of Hogere Landbouwschool; de titel wordt afgekort als ing., geeft recht op dezelfde titulatuur als het diploma behaald aan een universiteit of (voorheen) hogeschool (titel afgekort als ir.).

Overzicht van enkele academisch titels met de bijbehorende aanspreektitel

 

doctorandus weledelgeleerde drs.
doctor weledelzeergeleerde dr.
hoogleraar/professor hooggeleerde prof.
ingenieur (ir. en ing.) weledelgestrenge ir. en ing.
meester in de rechten weledelgestrenge mr.

 

Zie verder de website van de taalunie.

 

Titelpagina's met of zonder een paginacijfer erop?

Het is gebruikelijk om àlle pagina's die na de inhoudsopgave komen van een paginacijfer te voorzien met uitzondering van geheel blanko (even) pagina's die kunnen onstaan bij de overgang naar een nieuw hoofdstuk. Oòk de hoofdstuktitelpagina's worden dus van een paginacijfer voorzien, temeer daar deze pagina's altijd in de inhoudsopgave opgenomen worden. Het is toch erg lezersonvriendelijk om te verwijzen naar een pagina, en dan het paginacijfer weg te laten. Dit fenomeen van weglaten komt erg vaak voor bij promovendi van de economische faculteit en vrijwel bij geen andere faculteit. Het wordt vooral veroorzaakt doordat men het paginacijfer om esthetische redenen niet correct vind staan op de hoofdstuktitelpagina en het daarom maar weglaat. Aan de consequenties voor de lezer (waar is pagina # nu?) wordt meestal niet gedacht.

De basis voor dit weglaten ligt in het feit dat er in de economische proefschriften vaak gewerkt wordt met een paginacijfer in de koptekst, al dan niet gecombineerd met een running title. Deze running title wordt dus weggelaten op de hoofdstuktitelpagina waardoor ook het paginacijfer wegvalt.
Oplossing hiervoor, die ook door de meeste commerciële uitgeverijen wordt gehanteerd in deze situatie, is om op alle titelpagina's die in de inhoudsopgave vermeld worden het paginacijfer op de bewuste pagina gecentreerd in de voettekst te plaatsen.