op·dra·gen aan (ww.)

aan iemand aanbieden als eerbewijs

Een mis wordt opgedragen voor ....

Ik heb het concert geschreven voor en opgedragen aan Kees Ve

Wat als eerste opvalt aan De Movo Tapes is typerende slordigheid in de opdracht . Daar staat: "Opgedragen aan de nagedachtenis van...enz". Dat is tante Betje. Iets wordt opgedragen ter nagedachtenis, of iets wordt opgedragen aan een persoon. Maar iets opdragen aan een nagedachtenis, dat is gewoon krompraat

Motto =

spreuk, uitdrukking, opschrift of citaat (= letterlijk overgenomen tekst) vóór de eigenlijke tekst van een verhaal; drukt vaak de bedoeling (= het thema, zeg maar) ervan uit.

Opdracht =

een blijk van hulde aan iemand wiens naam vóór in een boek (met ere) genoemd wordt ("Opgedragen aan"...; of: "Voor (...)"; of: "Aan (...)").

Opdracht:

Ward Ruyslinck heeft het boek opgedragen aan zijn ouders: 'voor pa en ma'.

Welke volgorde gebruik ik als iemand zowel de titel mr. als dr. draagt?

Er is een vaste volgorde voor afgekorte academische titels en functieaanduidingen. Dit zijn de regels:

Als de betrokkene een gepromoveerde jurist is, is de correcte volgorde mr. dr. Als het gaat om een jurist die in een andere studie dan de rechtsgeleerdheid is gepromoveerd, is de correcte volgorde dr. mr.

Prof. gaat voor dr.: prof. dr. G. Jansen.

Dr. gaat voor mr.: dr. mr. J. van der Spek. Uitzondering: als een jurist niet alleen meester in de rechten is, maar ook in de rechten is gepromoveerd, gaat de titel meester voor: mr. dr. P. Andriessen. Sommige gepromoveerde juristen gebruiken de doctorstitel zelfs niet eens. Iemand die meer dan eens gepromoveerd is, voert maar één doctorstitel; in Nederland komt de combinatie dr. dr. dus niet voor.

Dr. en mr. gaan voor ir.: mr. ir. J. de Graaf, prof. dr. ir. H. de Vries.

Mr. en ir. gaan voor drs.: mr. ir. drs. C. van Putten. De doctorandustitel vervalt als iemand promoveert; de combinatie dr. drs. komt dus niet voor, ook niet als het om titels gaat die in verschillende faculteiten zijn behaald.

De niet-academische titel ing. volgt na de overige titels: drs. ing. H. de Lange.

Bijzonderheid

Als een hoogleraar met emeritaat ('pensioen') is, mag hij de functieaanduiding prof. blijven gebruiken. Aan deze functieaanduiding en de academische titel kan de afkorting em. (emeritus = letterlijk 'uitgediend') worden toegevoegd: prof. dr. em. J.A. Smit.

"Stellingen Behorende bij..." of "Stellingen behorend bij..."?

Beide zijn mogelijk maar behorend heeft de voorkeur boven behorende.
Deze werkwoordvorm me toegevoegde e wordt enkel nog in specifieke zinnen gebruikt als "Al doende leren".